Introduktion

Håkan Lans är en av de stora teknikerna i vår tid. Han är mannen bakom den patenterade färggrafik som används på alla datorskärmar runt om i världen. Han är även upphovsman till ett likaledes patenterat positionsindikeringssystem, som är av revolutionär betydelse för luftfart, sjöfart och landtrafik. Systemet beskrivs också ibland med termen satellitnavigering. Med detta system hade flertalet stora flygolyckor under senare år kunnat undvikas. Systemet är också av stor ekonomisk betydelse eftersom det medger en mycket tätare flygtrafik än den nuvarande.

Men trots sina goda egenskaper, och trots att det funnits tillgängligt i flera år, har systemet ännu inte, till skillnad från färggrafiken, kommit till allmän användning. En av orsakerna är motstånd från den existerande teknikens representanter - till exempel radarfabrikanterna.

Lans har stött på svårigheter också av annat slag. Under en tioårsperiod - 1985-1995 - var han involverad i en process mot det japanska företaget Hitachi. Orsaken var Hitachis användning av färggrafik i sina persondatorer. Processandet ledde fram till ett erkännande av Lans patent och förlikning, och slutade sålunda lyckligt för Lans. Till denna lyckliga utgång bidrog att IBM stod på Lans sida. IBM var i själva verket det första stora företag som tecknade ett licensavtal avseende färggrafiken.

Trots dessa framgångar framhärdade ett antal stora företag i att använda den patenterade färggrafiken utan licens. Bland dessa fanns Dell, Hewlett Packard och Compaq. Dessa företag stämdes för patentintrång i USA 1997. Den amerikanska rättegången borde vara förhållandevis lätt eftersom isen brutits genom överenskommelserna med Hitachi och IBM. Mycket stora inkomster hägrade också för advokaterna eftersom de hade ett provisionsavtal med Lans.

Trots detta lyckades de driva processen till total katastrof för Lans. Det blev aldrig någon egentlig patentprocess. Istället ledde olika omständigheter - bland annat ett viktigt utlåtande under ed av Lans egen advokat Mastriani - till att Lans dömdes att betala alla rättegångskostnader, såväl sina egna som motpartens. Detta var exceptionellt eftersom huvudregeln i amerikansk rätt är att parterna i ett civilmål står för sina egna kostnader. Domen utfärdades den 6 september 2001 - och det är den domen som uppsatsen handlar om.

Något exakt precisering av det belopp som Lans dömdes att betala har ännu inte gjorts, men det handlar under alla förhållanden om mycket mer än hans pekuniära betalningsförmåga. I ett förlikningsförslag i kostnadsfrågan - från motparten - föreslogs därför, ehuru implicit, att Lans skulle betala med sitt positionsindikeringspatent. Lans advokat rådde honom att acceptera detta förslag.

I uppsatsen här formuleras tre hypoteser om domen mot Håkan Lans den 6 september 2001. Den första är att domen faktiskt var riktig - att rättvisa hade skipats. Den andra att domen var ett resultat av oskicklighet från advokaternas sida - ett olycksfall i arbetet. Den tredje, slutligen, att domen var ett planerat justitiemord. Resonemanget i uppsatsen leder fram till att justitiemordshypotesen är sannolikare än de båda andra.

Erik Moberg

12 juni 2004